Vedtægter for elevforeningen

 1. Foreningens navn er Elevforeningen for Hammerum Fri- og Efterskole.
 2. Foreningens medlemmer er de fremmødte ved elevmødet.
 3. Foreningens formål er at styrke sammenholdet blandt tidligere elever og vedligeholde og udbygge kontakten mellem medlemmer og skolen.
 4. Elevforeningen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Bestyrelsen er sammensat som følgende: En lærerrepræsentant og fem tidligere elever/lærere.
 5. Generalforsamlingen afholdes hvert år sammen med elevmødet.
  Generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden med følgende pkt.:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen og revision.
  5. Eventuelt.
   • Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, og det sker hvert andet år med henholdsvis to og tre medlemmer.
   • Suppleanter er på valg hvert år.
   • Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær.
   • Bestyrelsen skal føre en protokol.
   • Kun medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
 6. Bestyrelsen fastsætter størrelsen på medlemskontingent.
 7. Forslag til lovændring skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
 8. Foreningen kan ophæves når 2/3 af fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Foreningen har ingen økonomiske forpligtigelser overfor medlemmerne i tilfælde af ophør.
 9. Foreningens pengemidler skal indsættes i bank på bedst mulige vilkår.
 10. Foreningen samarbejder med skolen vedrørende udsendelse af et årsskrift. Udgifterne fordeles forholdsvis mellem skolen og foreningen. Endvidere planlægger og gennemfører foreningen sammen med skolen det årlige elevstævne.